آزمون تی spss

آزمون تی استیودنت( تی تست- T) برای اندازه گیری میزان همانندی میانیگن نمونه آماری پژوهش با جامعه آماری به کار می رود. از آزمون تی استیودنت برای نمونه های در حجم کوچک استفاده می شود.

SPSS نرم افزار اس پی اس اس spss

نرم افزارSPSS یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزارهای آماری در دنیا هست که توسط شرکت IBM ساخته و پشتیبانی می شود. این نرم افزار به تنهایی باعث رشد تحقیقات زیادی در رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، جغرافیا، علوم طبیعی و.... شده است. شما می ...